Confidential Information Policy

[English] We undertakes all software programs regarding online payment service, all information, documents including but not limited to information relating to the Cardholder/customer such as name, address, card number, the validity of the Card, numbers of CVV2, CVC2, PCSC… transaction, registration information… and/or other information, documents that we has known or has gotten during the process of supplying services are confidential information. We undertake to keep such registration and payment information, and documents confidentially and safely during its duty performance at the highest seriousness so that such these information can not be used for fraud or illegal actions even after the conference has been closed.

We commit not to use the registrant’s personal and payment information for commercial purposes and/or disclose these information to another party unless agreed to by registrant and/or as required by authorities. In the event of having a disclosure of confidential information by either Party, that Party shall be liable for any loss caused to the other Parties by the disclosure of such information.

In case of having forgery actions, we have the right to disclose the registrant personal and payment information at the request of the competent authorities for the purpose of investigation the forgery actions without claiming damages from registrant due to the disclosure of the above information.

Chính sách Bảo mật thông tin

[Tiếng Việt] Chúng tôi cam kết rằng các phần mềm chương trình liên quan đến dịch vụ thanh toán trực tuyến, các tài liệu, thông tin bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin về chủ thẻ/khách hàng như tên, địa chỉ, số thẻ, hiệu lực của thẻ, số CVV2, CVC2, PCSC,…của thẻ, thông tin về giao dịch, đăng ký… và/hoặc các tài liệu, thông tin khác mà chúng tôi có được hoặc biết được trong quá trình cung cấp dịch vụ là những thông tin mật. Chúng tôi cam kết bảo mật và lưu giữ an toàn các tài liệu, thông tin đăng ký và thanh toán trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình với sự nghiêm túc cao nhất nhằm tránh các đối tượng khác sử dụng những thông tin này để thực hiện những hành vi giả mạo hoặc vi phạm pháp luật ngay cả khi chấm dứt hội nghị.

Chúng tôi cam kết không sử dụng các thông tin cá nhân và tài khoản thanh toán của khách hàng vì mục đích thương mại và/hoặc để lộ thông tin này cho một bên nào khác trừ khi có sự đồng ý của khách hàng và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Trong trường hợp có sự tiết lộ những thông tin mật từ phía bên nào, bên đó phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào xảy ra cho các bên còn lại do việc tiết lộ thông tin đó gây ra.

Trong các trường hợp có hành vi giả mạo, chúng tôi được quyền tiết lộ các thông tin về khách hàng khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích điều tra các hành vi giả mạo mà không có yêu cầu bồi thường thiệt hại nào từ phía khách hàng do việc tiết lộ thông tin nói trên.